Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 cho học sinh thcs

... doesn’t have sầu _ friends at her new school a many b any c some d a và b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / và c from / to lớn d from / with 31 They usually buy ... miễn mức giá 36 School stars o’cloông xã in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to play b ... her class a harder to lớn b harder than c more hard to d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane & I are _ the same class _ school a at / at b...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 cho học sinh thcs


*

... parents still live sầu in Nha Trang She comes to lớn HCM City lớn study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high and has more floors.Her ... Tải tài liệu, vnạp năng lượng pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí 10 How long is it from here to her house? -…………………… VI Write questions: My father goes to work by motorxe đạp They live sầu with their grandmom ... the teacher in her new school? VI Put the word in the correct order to lớn have meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
*

... the center of Ha Noi, so (6) ……………… is about kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minc gose khổng lồ school (8) ………………bike Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… khổng lồ there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... sau Minh is my new classmate He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ……………… Bac Giang Town and his parents still (3)…………………… There Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………...
*

... Minc City Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes khổng lồ school by xe đạp Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But ... with her friends It is one kilometer from her house to her school She goes to school by bus Her new school is bigger than her old school She is unhappy She misses her parents & ... (like) lớn play in the park She _ (not / live) with her parents Lan (brush) her teeth after meals The students (not / go) khổng lồ school on Sunday Nga ( talk) khổng lồ her friends...
*

... classmate where helshe lives, how far it is from his / her house khổng lồ school, và how he/she goes khổng lồ school Then fill in the survey form (Hỏi chúng ta lớp em chỗ chúng ta sinh sống, tự nhà của bạn đến trường bao xa bạn làm việc ... your house to school? - It’s about one kilometre and a half (1 số rưỡi) a - How far is it from your house to lớn the market? - It’s about two kilometres b - How far is it from your house khổng lồ the movie ... What grade are you in? You friend: I’m in Grade Seven You: What school are you going to? You friend: I’m going khổng lồ Phan Đinh Phung School You: What’s your address? VnDoc - Tải tư liệu, vnạp năng lượng pháp...
*

... What school are you going to? You friend: I’m going khổng lồ Phan Đinch Phung School You: What’s your address? You friend: I’m living at 15 Le Loi Street, Ward 2, District Name: Nam Van Nguyen Age: 12 ... 10 Le Lai Street, Ward 10 , District You: How far is it from here? You friend: About two miles You: How you go lớn school? You friend: By bus Name: Hung Van Le Address: 10 Le Lai street, Ward 10 , ... classmate where helshe lives, how far it is from his / her house to school, and how he/she goes to school Then fill in the survey size (Hỏi chúng ta lớp em vị trí bạn sống, từ nhà của bạn đến ngôi trường bao xa bạn làm việc...
... parents still live in Nha Trang She comes to lớn Hồ Chí Minh City to lớn study English at an International School Her new school is bigger than her old school in Nha Trang The school is high và has more floors.Her ... Tải tư liệu, văn quy định, biểu chủng loại miễn phí tổn 10 How long is it from here to her house? …………………… VI Write questions: My father goes khổng lồ work by motorbike They live sầu with their grandmom ... the teacher in her new school? VI Put the word in the correct order lớn have sầu meaningful sentences: 1, smaller/ one/ Lan’s/ than/ new/ old/ is/ her/ school ...
... kilometers from his new house (7) ……………… school Every day Minh gose to school (8) ………………bike Minc is unhappy because he dosen’t (9) ……………… many friends in Ha Noi He also (10 ) …………… his parents and ... SMALL Today Lien is ………………… his because she misses her parents.HAPPY Trung’s new house is ……………… than his old one BIG They are ………………… khổng lồ there teacher TALK There are thirty-six ………………… in our school ... …………… big …………… uncle …………… happy ……………… grandfather …………… good ……………… similar …………… noisy ……………… 10 interviewer …………… ...

Xem thêm: Top 7 Ứng Dụng Ghép Ảnh Thành Video Cho Android Miễn Phí!, Top Phần Mềm Tạo Video Từ Ảnh Trên Android


... ( talk) to lớn on the phone now, Minh? 13 Where _ your new friover (live) , Nga? -> She (live) on Hang Bac Street 14 (be) you in class 7A1? -> I _ (be) in class 7D IV Put ... summer 10 She (not live) in HaiPhong city 11 She (not study) on Friday 12 She (live) in a house? 13 Where you (live)? 14 You (speak) English? ... Minch City Her school is not far from her house –about one kilometer, so she goes to lớn school by xe đạp Her new school is bigger than her old school There are a lot of students in her new school But...
... _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / lớn d from / with 31 They usually buy ... biểu chủng loại miễn phí 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b & c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to lớn b harder than c more hard lớn d more hard than ... _ badminton next Sunday a lớn play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d to ...
... trợ hễ tự hay hễ tự Be, ta sử dụng lại trợ rượu cồn từ giỏi động từ bỏ Be cấu trúc câu với Too So Too đứng cuối câu So đi đầu câu với đảo ngữ chủ ngữ cồn trường đoản cú Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So ... khỏe But: Nice to meet you again: vui gặp lại các bạn II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ con số bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of 1/ Many - Much (nhiều): ... So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swlặng fast Minch can, too./ So can Minch (Tan bơi lội nkhô cứng Mình vậy) VnDoc - Tải tư liệu, văn uống pháp giải pháp, biểu mẫu miễn mức giá Nếu câu vấn đáp gồm rượu cồn từ bỏ thường xuyên, ta...
... với Too So nhờ vào câu khẩu ca Nếu câu tiếng nói có trợ đụng trường đoản cú xuất xắc động trường đoản cú Be, ta cần sử dụng lại trợ cồn trường đoản cú giỏi hễ từ Be kết cấu câu cùng với Too So Too đứng cuối câu So Tiên phong câu với hòn đảo ngữ công ty ngữ ... tự Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swim fast Minc can, too./ So can Minh (Tan bơi lội nkhô hanh Mình vậy) Nếu câu trả lời có hễ từ thường xuyên, ta sử dụng trợ hễ từ bỏ ... Tải tài liệu, vnạp năng lượng pháp vẻ ngoài, biểu mẫu mã miễn giá thành All: tất With: cùng với Relative: bà Uncle: chú, chưng Because:do But: New: II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định:...
... Unit 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 và 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) Model sentence: • Nice lớn see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - Nam is also in class ... 7A? - Nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s Tan afternoon S2: Nice to meet you, Nga My name’s Nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... …………… khổng lồ Ben Tkhô hanh market? a get b khổng lồ get c getting The souvenir shop is ………… the bookstore & the khách sạn a opposite b between c next to lớn How ………… is it from Ha Noi lớn Ho Chi Minh? – About 1 ,70 0km ... helped her make the dress? f I went khổng lồ the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ đọng cồn từ: lớn make _ khổng lồ cut to lớn watch lớn buy _ khổng lồ teach khổng lồ arrive V/ Đặt rượu cồn từ sau vào ... letter to Ha Noi a lớn sover b sending c sover It ………………… about two hours to lớn get there a gets b has c takes How ………… does it take lớn get khổng lồ Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...
... I/Vocabulary:  II/True - False statements prediction:  Hoa is a new student in class 7A True - False statements: 1/ Hoa is from Hue 2/She lives with her parents in Hanoi uncle và aunt 3/She has ... IV/Homework:  - Write a short paragraph about 80 words about you & your school - Write the text again & change from “Hoa” to “I” Thank you for your attention! ... Warm-up: Word square Key: student,happy,live sầu school, big,uncle,old, new aunt, friover parent S C H O O L D T T B I Q H N U N C L E A E D U J I...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bạn dạng trong tâm địa bà bầu đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ đầu năm điểm lưu ý tầm thường và sứ mệnh của ngành ruột khoang tmáu minh về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu bé trau xanh bài xích ca nthêm đi bên trên bến bãi mèo sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn uống học trung đại VN lớp 11 bài tập Phần Trăm thống kê tất cả giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8