CÁCH CHUYỂN TÍNH TỪ SANG DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

dichvutructuyen.com.vn bây giờ xin giới thiệu cho chúng ta “Bảng giải pháp đổi khác từ bỏ một số loại vào tiếng Anh-gồm bài bác tập với đáp án” nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Đây là tài liệu hữu ích góp chúng ta ôn tập chuẩn bị cho các bài bác thi bên trên trường. Cũng nlỗi, tư liệu này còn hỗ trợ bạn học tập tập luyện kĩ năng làm cho bài bác với tích lũy vốn từ bỏ vựng bổ ích cho những kỳ thi và kiểm soát.

Bạn đang xem: Cách chuyển tính từ sang danh từ trong tiếng anh

1. Bảng trường đoản cú loại vào giờ đồng hồ Anh


*
*
*
*
*
Có những nguyên tắc nhằm hoạt động từ bỏ sang danh từ bỏ trong giờ Anh

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu có mạo tự xác minh “the” yêu cầu đề nghị điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit khôn xiết danh tiếng về việc thêm vào ô tô.

3.2. Cách thành lập và hoạt động tính từ

Tính trường đoản cú đơn
NounAdj
Noun + yRainRainy
WindWindy
SunSunny
SnowSnowy
FogFoggy
Noun + lyDayDaily
ManManly
FriendFriendly
LoveLovely
Noun + fulCareCareful
BeautyBeautiful
HarmHarmful
Noun + lessCareCareless
HomeHomeless
HarmHarmless
Noun + enGoldGolden
WoolWoolen
WoodWooden
Noun + someTroubleTroublesome
Quarrelquarrelsome
Noun + ishBookBookish
GirlGirlish
ChildChildish
Noun + ousHumourHumourous
DangerDangerous
Tính từ ghép
Examples
Adj + adja dark-blue coata red-hot iron bar
Noun + adjectivea snow-trắng facethe oil-rich country
Noun + participlea horse-drawn carta heart-breaking story
Adjective + participleready-made shirta good-looking girl
Adverb + participlea newly-built housea well-dressed man
Noun + noun-eda tile-roofed house
Adjective + noun-eda dark-haired girl
A group of wordsa twenty-year-old girla twelve-chapter novelan eight-day tripan air-to-air missile

3.3. Cách thành lập trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quick → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính tự tận thuộc bằng able/ible thì bỏ e sống cuối với thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y thay đổi i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những ngôi trường phù hợp nước ngoài lệ:Friendly (adj): là tính từ và không có hình thức trạng từ. Để có trạng tự tương tự như, ta rất có thể sử dụng cụm trạng trường đoản cú in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính trường đoản cú vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính từ bỏ vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số từ không giống vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng là trạng trường đoản cú nhưng nghĩa không giống cùng với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

Example 1. Find the adjective sầu in the first sentence and fill the gap with the adverb.

Joanne is happy. She smiles ………happily…….The boy is loud. He shouts ………..loudly…….

3.4. Cách thành lập và hoạt động cồn trường đoản cú V-ed và V-ing

Cách thêm – ed sau rượu cồn từ

Những phương pháp thêm– edtiếp sau đây được dùng làm Ra đời thì thừa khđọng đối kháng (simple past) cùng quá khđọng phân từ (past participle):

Thông thường: thêmedvào rượu cồn trường đoản cú nguyên mẫu.

To talk –> she talked about her family last night.

Động từ tận cùng bằnge–> chỉ thêmd.

To live –> he lived in Hanoi for 2 years.

Động trường đoản cú tận cùng bằngphú âm + y–> đổiythànhied.

To study –> they studied in the library last weekover.

Động xuất phát điểm từ 1 âm ngày tiết tận cùng bằng1 nguyên lòng + 1 phú âmvà rượu cồn từ bỏ được nhấn mạnh vấn đề (stressed) ởâm huyết cuối–> gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêmed.

To stop –> stopped

To control –> controlled

Một số hễ từ 2 âm tiết, tận cùng bằngl, được nhấn mạnh (stressed) sống âm huyết đầu tiên cũng gấp đôi phụ âm cuối trước lúc thêmed.

To travel –> traveled

To kidnap –> kidnapped

To worship –> worshipped

Cách phạt âm v-ed

Có tới 3 phương pháp để phân phát âm trường đoản cú có-edtận cùng:

/id/: sau các âm /t/ cùng /d/

To want –> wanted

To decide –> decided

/t/: sau các phú âm câm (voiceless consonant sounds)

To ask –> asked

To finish –> finished

/d/: sau những nguan tâm (vowel sounds) và phụ âm tỏ (voiced consonant sounds)

To answer –> answered

To open –> opened

Cách thêm -ing sau rượu cồn từ

V-ingđược xuất hiện để khiến cho bây giờ phân trường đoản cú (present participle), trong những thì tiếp tục (continuous tenses) cùng nhằm chế tác thành động danh trường đoản cú (gerund). Có 6 trường hợp thêm ing:

Thông thường: thêm-ingvà cuối rượu cồn trường đoản cú nguyên mẫu.

To walk –> walking

To vị –> doing

Động từ bỏ tận cùng bằnge–> bỏetrước lúc thêm-ing

To live sầu –> living

To love sầu –> loving

Động từ bỏ tận cùng bằng-ie–> đổi thành-ytrước lúc thêm-ing.

To die –> dying

To lie –> lying

Động xuất phát điểm từ 1 âm máu tận cùng bằng1 nguyên âm + 1 phú âmcùng cồn trường đoản cú được nhấn mạnh vấn đề (stressed) sống âm tiết cuối –> gấp hai phú âm cuối trước lúc thêm-ing.

To run –> running

To cut –> cutting

Một số hễ từ bỏ 2 âm máu, tận cùng bởi l, được nhấn mạnh vấn đề (stressed) nghỉ ngơi âm tiết thứ nhất cũng gấp rất nhiều lần prúc âm cuối trước khi thêm-ing.

To travel –> traveling

Một số cồn trường đoản cú gồm những thêm-ingquan trọng đặc biệt để tránh nhầm lẫn:

To dye (nhuộm) –> dyeing Khác cùng với to die (chết) –> dying

To singe (cháy xém) –> singeing Khác cùng với lớn sing (hát) –> singing

4. Bài tập


Luyện tập – Cấu tạo từ bỏ với từ loại

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married to Mary or stay single until he can afford a house & a car.

A. Decide

B. Decision

C. Decisive

D. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes an accident.

A. Carefully

B. Careful

C. Caring

D. Careless

3. All Sue’s friends and __________ came lớn her buổi tiệc ngọt .

A. Relations

B. Relatives

C. Relationship

D. Related

4. My father studies about life & structure of plants & animals. He is a ……….

A. Biology

B. Biologist

C. Biological

D. Biologically

5. She takes the …….. For running the household.

Xem thêm: So Sánh Bếp Hồng Ngoại Sanaky Có Tốt Không, Bếp Hồng Ngoại Sanaky Có Tốt Không

A. Responsibility

B. Responsible

C. Responsibly

D. Responsiveness.

6. We are a very close-knit family and very ….. Of one another.

A. Supporting

B. Supportive

C. Support

D. Supporter

7. You are old enough khổng lồ take _______ for what you have done.

A. Responsible

B. Responsibility

C. Responsibly

D. Irresponsible

8. He has been very interested in researching _______ since he was in high school.

A. Biology

B. Biological

C. Biologist

D. Biologically

9. Although they are twins, they have sầu almost the same appearance but they are seldom in __.

A. Agree

B. Agreeable

C. Agreement

D. Agreeably

10. The more _______ & positive you look, the better you will feel.

A. Confide

B. Confident

C. Confidently

D. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

A. Marry

B. Married

C. Marriageable

D. Marriage

12. London is trang chủ lớn people of many _______ cultures.

A. Diverse

B. Diversity

C. Diversify

D. Diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

A. Attractive

B. Attraction

C.attractiveness

D.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

A. Rude

B. Rudeness

C. Rudely

D. Rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

A. Polite

B. Politely

C. Politeness

D. Impoliteness

16. He is unhappy because of his ————–.

A. Deaf

B. Deafen

C. Deafness

D. Deafened

17. His country has ————– climate.

A. Continent

B. Continental

C. Continence

D. Continentally

18. She has a ————– for pink.

A. Prefer

B. Preferential

C. Preferentially

D. Preference

19. Computers are ————– used in schools và universities.

A. Widely

B. Wide

C. Widen

D. Width

trăng tròn. I sometimes vì not feel ————– when I am at a tiệc nhỏ.

A. Comfort

B. Comfortable

C. Comforted

D. Comfortably

21. English is the language of ————–.

A. Communicative

B. Communication

C. Communicate

D. Communicatively

22. I have sầu lớn vì chưng this job because I have no ————–.

A. Choose

B. Choice

C. Choosing

D. Chosen

23. English is used by pilots khổng lồ ask for landing ————– in Cairo.

A. Instruct

B. Instructors

C. Instructions

D. Instructive

24. He did some odd jobs at home page ————–.

A. Disappointment

B. Disappoint

C. Disappointed

D. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is ————–.

A. Harm

B. Harmful

C. Harmless

D. Unharmed

26. During his ————–, his family lived in the United State.

A. Child

B. Childhood

C. Childish

D. Childlike

27. Jaông chồng London wrote several ————– novels on an adventure.

A. Interest

B. Interestedly

C. Interesting

D. Interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.

A. Prepare

B. Preparation

C. Preparing

D. Prepared

29. The custom was said to lớn be a matter of ————–.

A. Convenient

B. Convenience

C. Conveniently

D. Convene

30. She is ————– in her book.

A. Absorbed

B. Absorbent

C. Absorptive

D. Absorb

31. As she is so ————– with her present job, she has decided lớn leave.

A. Satisfy

B. Satisfied

C. Satisfying

D. Unsatisfied

Đáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; đôi mươi – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên đây là bảng chuyển đổi trường đoản cú nhiều loại vào giờ Anh với bài tập phân biệt tự một số loại trong giờ đồng hồ Anh. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh cơ phiên bản và cải thiện không giống trên dichvutructuyen.com.vn được cập nhập liên tiếp.