Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian

Đã lúc nào các bạn chạm mặt một câu giờ đồng hồ Anh ban đầu bởi một liên từ bỏ chỉ thời gian nhỏng when, while, as..ví như when Tom comes, I will give it to him? Quý khách hàng có biết mẫu mã câu này thuộc kỹ năng ngữ pháp nào và cách thực hiện bọn chúng như thế nào không? Nếu chúng ta còn sẽ trù trừ xuất xắc chưa tồn tại câu trả lời nhằm Athena câu trả lời giúp bạn nhé. Đó là kỹ năng ngữ pháp về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Đây là kỹ năng cơ bạn dạng, rất dễ dàng học tập nếu khách hàng nắm vững được những lý thuyết sau đây. Chúng mình bên nhau bước đầu nhé.

*

1.Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn là gì?

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian xuất xắc còn được gọi là Adverbial clauses of time là mệnh đề ban đầu bởi những liên trường đoản cú chỉ thời hạn nhưwhen(lúc, vào lúc),while,as(vào khi),until, till(cho đến khi),as soon as, once(tức thì khi),before, by the time(trước khi),after(sau khi),as long as, so long as(chừng nào mà),since(tự khi)…

Ví dụ:

-When I was a small, my family moved to England (Khi tôi còn nhỏ tuổi, gia đình tôi vẫn đưa sang trọng Anh để sinh sống)

-My brother was playing games while my sister was doing housework ( Anh trai tôi chơi trò giải trí trong những lúc chị gái tôi vẫn làm việc nhà)

-I’ll comebaông chồng trang chính as soon as I can ( Tôi vẫn về nhà ngay lúc bao gồm thể)

*

2.Vị trí của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn có thể cầm đầu hoặc đứng cuối. Nếu dẫn đầu câu, mệnh đề chỉ thời gian đã phân cách cùng với mệnh đề bao gồm vì chưng lốt phẩy

By the time she arrived, we have sầu already finished our homework (Ngay trước lúc cô ấy đến, Shop chúng tôi vẫn kết thúc chấm dứt bài tập về nhà)

3.Cách kết hợp cồn từ bỏ làm việc mệnh đề chủ yếu với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

3.1 Thì tương lai

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề chỉ thời gian

S + V tương lai đơn/ be going khổng lồ + V nguyên thể

when

as soon as

after

before

until

S + V hiện thời đơn/hiện thời hoàn thành

Ví dụ:

-I’ll go to lớn supermarket after my mother comes home

-Before Jill leaves, she is going lớn finish her job

3.2 Thì vượt khứ:

– Chuỗi những vụ việc trong quá khứ:

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề chỉ thời gian

S+ V quá khứ đơn

when

S+ V QKĐ

until

Before

After

Ví dụ

-He took off his coat before he went to lớn bed

-We stayed here until you finished your competition

–1 hành vi sẽ xảy ra thì một hành động không giống xen vào:

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

S + V QKĐ

while

as

S+ V QKTD

S + VQKTD

when

S + V QKĐ

Ví dụ:

-As I was cooking, it began khổng lồ rain

-He was playing guitar when I arrived

– Hai hành vi ra mắt tuy vậy song:

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

S+ V QKTD

while

S + V qktd

VD: I was reading a book while my mother was cooking dinner.

Bạn đang xem: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

– Đối cùng với thì hiện tại dứt, sau since luôn phân tách động trường đoản cú nghỉ ngơi thì thừa khđọng đơn

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

S + V bây giờ hoàn thành

since

S + V vượt khứ đơn

Ví dụ:

-I haven’t met her since she left company

– Hành cồn ngừng trước hành vi không giống trong thừa khứ:

Mệnh đề chính

Liên từ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

S + V qkđ

after

as soon as

S+ V qkht

S + V qkht

before

by the time

S + V qkđ

Ví dụ:

He got a job promotion after he had finished his project

By the time he arrived, we had already finished our work

4.Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

*

Quy tắc:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn được rút ít gọn gàng khi công ty ngữ của mệnh đề bao gồm với nhà ngữ của mệnh đề trạng ngữ như là nhau cùng vào câu đề nghị thực hiện liên trường đoản cú nối giữa 2 mệnh đề. lúc đó ta vẫn lược bỏ nhà ngữ nghỉ ngơi mệnh đề trạng ngữ cùng vận động trường đoản cú sang dạng V-ing.

Nếu gồm trợ hễ trường đoản cú tobe => vứt tobeNếu rượu cồn từ sinh hoạt mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn sẽ ngơi nghỉ dạng thừa khđọng kết thúc thì khi rút ít gọn gàng mệnh đề, động tự tất cả làm việc mệnh đề trạng ngữ hoàn toàn có thể chia sinh hoạt dạng Having Vp2 hoặc V-ing.

Ví dụ: After I bought flowers, I went home

=>After buying flowers, I went home

After we had finished work, we went to lớn cinema

=>After having finished wok, we went khổng lồ cinema

4.1. Rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn tất cả “be” có tác dụng cồn tự chính

Nguim tắc:

Lược quăng quật động từ “be“.Lược vứt chủ ngữ.

Ví dụ:

Your project must be reviewed carefully before it is sent khổng lồ customer

=> Your project must be reviewed carefully before sent lớn customer

While he was watching TV, Jill fell asleep.

-> While watching TV, Jill fell asleep.

4.2. Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ không có “be” có tác dụng rượu cồn từ bỏ chính

Nguyên ổn tắc:

Lược bỏ nhà ngữ.Giữ nguyên từ chỉ thời gian.Đổi động tự sang dạnginghoặc thànhdanh tự.

Ví dụ:

As soon as I finish my work, I will Call you

=>Upon finishing my work, I will Điện thoại tư vấn you

Since I moved lớn TP HCM đô thị, I have worked as a doctor

-> Since moving to lớn TP HCM thành phố, I have sầu worked as a doctor

Since he finishes his MBA studies, Paul has secured a great job as a finance manager of a major corporation in London

=>Since finishing his MBA studies, Paul has secured a great job as a finance manager of a major corporation in London

4.3. As

Nguim tắc:

Lược bỏ “as“.Lược quăng quật nhà ngữ.Đổi hễ từ bỏ sang trọng dạnging.

Ví dụ:

As he was working in the office, he told the director about the trouble.

-> Working in the office, he told the director about the trouble.

4.4. As soon as / when

Nguyên tắc:

Tgiỏi nắm “as soon as” / “when” bằng “upon” hoặc “on“.Lược vứt nhà ngữ.Đổi cồn từ quý phái dạnging.

Ví dụ:

As soon as I realised Juan, I called her

-> Upon realising Juan, I called her

When she finished the exam, she flied lớn New York.

-> On finishing the exam, she flied khổng lồ Thành Phố New York.

Xem thêm: Điểm Lại 8 Cặp Đôi Được Yêu Thích Trong Dragon Ball, Số 8 Đảm Bảo Bạn Còn Chả Biết Mặt

When I opened the door, I saw a blaông chồng dog

=>Upon opening the door, I saw a blaông chồng dog

5.bài tập về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

1.Lan has learnt English since she_________ a small girl.

A.is B. was C. has been D. had been

2.Don’t go anywhere until I_________ baông chồng.

A.come B. came C. will come D. am coming

3.Before cars_________, people_________ horses & bicycles.

A.were discovered/ had used B. discovering/ had used C. had discovered/ used D. discovered/ had used

4.I am going lớn speak with the trùm when the meeting _______.

A.will over B. ends C. is ending D. would end

5.When we_________ hlặng tomorrow, we will remind hyên of that.

A.will see B. see C. am seeing D. saw.

6.When he comes, I_________ her the news.

A.tell B. will tell C. would tell D. would have sầu told

7.When the police came, they _________.

A.are fighting B. fought C. would be fighting D. were fighting

8.Before she came lớn Englvà, she _________ English.

A.studied B. will study C. had studied D was studying

9.I have lost touch with him _________ He left for London.

A.as soon as B. after C. before D. since

10.My mother is washing the dishes _________ my father is watching television.

A.when B. while C. as D. since

11._______, I will give sầu hyên the report.

A.When he will return B. When he returns C. Until he will return D. No sooner he returns

12._______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.

A.Until B. No sooner C. By the time D. After

Đáp án

1.B

2.A

3.A

4.B

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.B

11.B

12C

Trên đó là toàn cục định hướng tương quan cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn. Hi vọng sau khi hiểu dứt nội dung bài viết, những các bạn sẽ nắm vững được biện pháp dùng phần ngữ pháp này. Chúc các bạn học tốt!